Dołącz do nas

Przystąpienie do Klastra

   1. Podmiot chcąc przystąpić do Klastra wypełnia i wysyła formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej klastra www.hubclub.pl lub wypełniając formularz w formie papierowej.

   2. Menadżer Klastra kontaktuje się z podmiotem zainteresowanym współpracą w klastrze.

   3. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego Administrator wysyła podmiotowi zgłaszającemu zaproszenie na najbliższe spotkanie Członków Klastra, na którym kandydat prezentuje swoją działalność.

  4. Kandydat lub osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu kandydata podpisuje Deklarację Przystąpienia do Klastra, wskazującą w szczególności, iż dany podmiot zapoznał się i akceptuje postanowienia:

  •     Umowy Partnerstwa Śląskiego Klastra Multimedialnego,
  •     Regulaminu Klastra
  •     oraz uchwał Rady Klastra,
  •     oraz że zobowiązuje się ich przestrzegać.

    5. Podmiot przystępujący do Klastra wraz z Deklaracją Przystąpienia ma obowiązek złożyć w Biurze Klastra wypis z KRS lub zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez prawomocnego reprezentanta podmiotu lub oryginał) - dokument nie starszy niż trzy miesiące.

    6. Rada Klastra podejmuje uchwałę o przyjęciu nowych członków do klastra. W uzasadnionych przypadkach Rada Klastra może odmówić przyjęcia podmiotu do Klastra.

    7. Administrator informuje Członków Klastra o przystąpieniu danego Członka Klastra, poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie internetowej Klastra oraz w następnym newsletterze.

Wystąpienie z Klastra

  1. Wystąpienie z Klastra przez Członka może nastąpić w każdym czasie, poprzez złożenie Radzie Klastra oświadczenia o wystąpieniu z Klastra
  2. Oświadczenie o wystąpieniu z klastra może zostać złożone w Biurze Klastra, które niezwłocznie przesyła jego skan do wiadomości Rady Klastra pocztą elektroniczną.
  3. Wystąpienie jednego z Członków Klastra nie powoduje rozwiązania umowy partnerstwa.

 

    Masz pytanie?
    Osoba do kontaktu:

    Sylwia Antoszczak                                       Alina Sabuda
    Menadżer Klastra                                        Menadżer Klastra
    s.antoszczak@hubclub.pl                           a.sabuda@hubclub.pl
    +48 692 710 593                                         +48 603 114 474
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

medium_for.jpg

Pobierz deklaracje:
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KLASTRA - PDF
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KLASTRA - WORD

Treść umowy:
TREŚĆ UMOWY - PDF

Regulamin:
Regulamin - pdf