Wizja i cele Klastra

Nowatorskie podejście
Hub Club Silesian Multimedia Cluster to nowatorska inicjatywa Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Pierwszy na Śląsku Klaster tego typu zrzesza jednostki nauki oraz firmy z branży ICT i multimedialnej, wspólnie pracujące nad wytworzeniem nowej wartości śląskiego rynku innowacji. Współtworząc projekt innowacyjnej usługi oraz produktu tzw. aktorzy klastra, budują silną gospodarczo markę regionu oraz rozwijają własne kompetencje i możliwości rozwoju na globalnym rynku usług związanych z technologią informacji. Powołanie klastra ma na celu ułatwienie transferu wiedzy między środowiskiem akademickim i biznesowym oraz propagowanie rozwoju przedsiębiorstw w globalnej branży IT, opartego na konstruktywnej konkurencji.

HUB CLUB dla najlepszych
Nazwa klastra nawiązuje do jego misji. Hub, czyli rozdzielnik USB jest narzędziem umożliwiającym niezależne działanie wielu urządzeń/obiektów jednocześnie. Zapewniając przepływ informacji oraz wspólną platformę, pozwala na przyspieszenie lub ułatwienie procesów. Podobnie klaster zapewnia przestrzeń do pracy oraz przestrzeń porozumienia zarówno między samymi jego aktorami, jak i przedsiębiorcami z branży z całego świata. Propagując nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz wymianę doświadczeń i idei podczas spotkań i konferencji, Śląski Klaster Multimedialny jest więc podobną do huba platformą współpracy. Słowo club definiuje elitarny charakter instytucji, w której członkostwo jest synonimem innowacyjności i przedsiębiorczości firmy. Misja klastra zawiera się więc w świeżym podejściu do biznesu opartym na konstruktywnej konkurencji i propagowaniu innowacji.

Klarowna wizja
Wizją Śląskiego Klastra Multimedialnego jest stać się jednym z najbardziej prężnych klastrów ICT w Polsce, wiodącą inicjatywą kreującą narzędzia i treści wielokanałowego przekazu wiedzy i informacji w działaniach społecznych, edukacyjnych i gospodarczych. Łącząc potencjał przedsiębiorców i uczelni, klaster buduje środowisko rozwoju, generujące wzrost zarówno wśród jego członków jak i w szeroko rozumianym otoczeniu. Tym, co wyróżnia klaster jest efekt synergii, który powoduje, że wysiłek zainwestowany we współpracę w klastrze przynosi szybsze i większe korzyści niż ten sam wysiłek włożony w samodzielną pracę. Łączenie zasobów i kompetencji jest szczególnie istotne w przypadku ekspansji i promocji na rynkach międzynarodowych, które wymagają większych nakładów finansowych, a które często są niedostępne dla  pojedynczego przedsiębiorstwa.

Cele działalności Klastra HUB CLUB:

  • Budowanie marki śląskich przedsiębiorców IT
  • Budowanie sieci współpracy uczestników w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej
  • Rozwój współpracy w celu stworzenia wspólnej oferty i oferowania nowej jakości produktów/usług
  • Generowanie innowacyjnych pomysłów
  • Realizowanie wspólnych projektów mających na celu rozwój nowoczesnych technologii i innowacji w zakresie ICT i multimediów
  • Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie rozwoju technologii multimedialnych
  • Organizacja wspólnych działań promocyjnych, doradczych i edukacyjnych  w zakresie wdrażania innowacji
  • Tworzenie infrastruktury badawczo - rozwojowej.