Zarządzanie i struktura Klastra

Sposób zarządzania i strukturę klastra określa umowa partnerska, podpisana przez członków klastra. 

Śląski Klaster Multimedialny został powołany na podstawie Umowy Partnerstwa Śląskiego Klastra Multimedialnego zawartej dnia 15 stycznia 2013 r. w Katowicach.

Członkami Klastra mogą być podmioty działające w branży ICT i multimedialnej prowadzące działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie, a także instytucje nauki, instytucje otoczenia biznesu, w tym różnego rodzaju instytuty, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie, jednostki naukowo-badawcze oraz jednostki badawczo-rozwojowe, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Zasady współpracy członków klastra:

• promują uczciwe, kooperacyjne i profesjonalne metody prowadzenia działalności zarobkowej i niezarobkowej,

• są równi w prawach i obowiązkach w ramach realizacji projektów,

• udział w klastrze nie narusza swobody wykonywania działalności, w szczególności swobody wykonywania działalności gospodarczej,

• współpracują  ze sobą, działają  w trosce o wspólny interes, jednocześnie dbając o wzajemne poszanowanie swoich indywidualnych interesów,

• są zobowiązani do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji,
w szczególności poprzez działanie zgodnie z obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami,

• prowadzą swoją działalność  w taki sposób, aby możliwe było działanie
w zaufaniu do drugiej strony, w szczególności jej intencji, uczciwości, profesjonalizmu oraz dotrzymywania warunków przyjętych zobowiązań,

• działają w sposób przejrzysty, jasno określając swoje zamiary i realizowane cele, w szczególności nie ukrywają informacji, które maja znaczenie dla ochrony słusznych interesów innych podmiotów. Zasada ta ma zastosowania w zakresie, w jakim ujawnienie informacji nie narusza tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji chronionych prawem, których ujawnienie mogłoby zagrażając interesowi uczestnika, jego pracownika, współpracownika kontrahenta lub osoby trzeciej lub w zakresie, w jakim naruszałoby przepisy obowiązującego prawa.